Obszary działalności naukowo – badawczej:

Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa

 • Społeczno-ekonomiczne funkcje tradycyjnych i nowych środków masowego przekazu
 • Media a problem wykluczenia informacyjnego
 • Komunikowanie i doradztwo w działalności przedsiębiorczej
 • Społeczeństwo informacyjne a gospodarka oparta na wiedzy
 • Polityka komunikacyjna w przedsiębiorstwie
 • Public relations w kreowaniu wizerunku firmy na rynku
 • Doradztwo w rozwoju obszarów wiejskich
 • Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego

Zakład  Organizacji i Ekonomiki Edukacji

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Kapitał ludzki w rolnictwie i na obszarach wiejskich
 • Zarządzanie edukacją i placówkami oświatowymi
 • Finansowanie edukacji

Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi

 • Rola i miejsce turystyki w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich
 • Preferencje turystyczne osób wypoczywających na wsi
 • Innowacje  i przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich
 • Produkty tradycyjne i regionalne i ich znaczenie w promocji regionu
 • Partnerstwo międzysektorowe jako czynnik rozwoju gmin wiejskich.